Консултантска дейност

РАЗРАБОТВА:

   "Системи за управление безопасността на храните" в обекти за търговия или производство на хранителни продукти изисквани от Българска агенция по безопасност на хрените (БАБХ), съгласно "Добрите хигиенни, търговски и производствени практики", от Закона за храните;

 

- НАССР ("ХАСЕП") системи, за анализ на опасностите и Критични контролни точки или процедури в съответствие с принципите на системата, в: 

 

ресторанти, магазини, складове; в хлебопроизводството, сладкарството, млеко- и месопреработването и други производства на хранителни и питейни продукти.

 

- Технологични документации (ТД) за производство на различни видове храни от: хлебопроизводството; сладкарската, месо- и млекопреработвателната промишленост; напитки - безалкохолни и алкохолни, и др.

 

ПРОЕКТИ

 

- Архитектурни, ВиК, ОВ, Ел. и Технологични, за одобряване в БАБХ на магазини; нови и стари производства на хранителни продукти и напитки; складове за лекарства и медикаменти, аптеки.

 

РЕГИСТРАЦИЯ / уведомления в:

 

-  БАБХ  на:

    - хранителни добавки

    - магазини

    - складове

    - производство на храни и напитки.

 

-  ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата) на:

   • медицински изделия;

   • "Търговци на едро" на лекарства, медицински изделия;

   • аптеки;

   • складове.